Szybki kontakt

Stacja Monitorowania Alarmów22 19 659
Infolinia22 560 62 62
Wyślij wiadomość

Seris Konsalnet Ochrona

Strategia Podatkowa

 

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. za rok podatkowy 2021

I. Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „SK Ochrona”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 2021.

Niniejsza informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie, jako dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

II. Informacje ogólne

1. Informacje o Spółce
Spółka Seris Konsalnet Ochrona sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000043331 prowadzi działalność gospodarczą pod adresem Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55, NIP: 5272027702, REGON: 012723083. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 5 570 000,00 zł.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Seris Konsalnet Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, która posiada 100% udziałów w kapitale Spółki. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Seris Konsalnet, która stanowi rozpoznawalną markę jako lider branży ochroniarskiej.

Przedmiotem działalności Spółki Seris Konsalnet Ochrona sp. z o.o. jest w szczególności działalność ochroniarska oraz działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni.

2. Cele strategii podatkowej Spółki

SK Ochrona realizuje strategię podatkową polegającą na efektywnym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa w poszanowaniu zasad odpowiedzialności społecznej.

Priorytetem Spółki jest właściwe i terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a Zarząd oraz kierownictwo Spółki, dokładają wszelkich starań aby zapewnić adekwatną kontrolę Spółki w tym zakresie.

W Spółce obowiązują mechanizmy wewnętrzne zapewnianiające skuteczną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania nakładanych na Spółkę obowiązków podatkowych oraz mające na celu ograniczanie ryzyka podatkowego.

Strategia podatkowa Spółki podlega okresowym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego.

3. Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2021 i plany jej realizacji w latach kolejnych

W roku podatkowym 2021, realizowana przez Spółkę strategia podatkowa nastawiona była w szczególności na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych w zakresie działalności operacyjnej Spółki oraz zapewnienie zgodności z prawem zawieranych przez nią transakcji.

Pod warunkiem niezaistnienia okoliczności mających kluczowe znaczenie dla działalności Spółki, w perspektywie najbliższych lat Spółka nie planuje dokonywania materialnych zmian co do realizowanej strategii podatkowej.

III. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Ogólny nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego należy do Zarządu Spółki.

Rozliczenia podatkowe Spółki prowadzone są przez dedykowane działy wydzielone w strukturze spółki matki – Seris Konsalnet Holding S.A. (dalej: „SKH”) na podstawie zawartej umowy o współpracy.

Co do zasady, większość rozliczeń podatkowych Spółki prowadzi Dział Księgowości SKH, zarządzany przez Dyrektora ds. Rachunkowości Finansowej oraz Główną Księgową. Pracownicy Działu Księgowości pod nadzorem Głównej Księgowej oraz Dyrektora ds. Rachunkowości Finansowej sporządzają zeznania podatkowe, a Spółka podejmuje działania zapewniające zapłatę podatku z zachowaniem ustawowego terminu.

Właściwą realizację obowiązków podatkowych z zakresu podatku od nieruchomości odpowiada Dział Administracji i Zakupów SKH. Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób pracujących na umowach cywilnoprawnych realizuje Dział Kadr i Płac SKH. Z kolei, za ewidencję sprzedaży odpowiada Dział Fakturowania i Windykacji SKH.

Dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi są archiwizowane w uporządkowany sposób.

Spółka wdrożyła następujące procedury mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych:

− Politykę cen transferowych;
− Politykę podatkową;
− Procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
− Procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych;
− Procedurę regulującą elektroniczny obieg dokumentów w Grupie Kapitałowej Seris Konsalnet ;
− Procedurę w zakresie rozliczania faktur korygujących;
− Procedurę weryfikacji dostawców oraz obsługę aplikacji Weryfikacja kontrahenta.

Powyższe procedury podlegają okresowej aktualizacji z uwzględnieniem zmieniających się przepisów prawa, prawa podatkowego oraz ładu organizacyjnego. W bieżącym roku podatkowym została zaktualizowana procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Spółka podejmuje niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

IV. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych

Spółka podejmuje środki w celu prawidłowej oraz terminowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności:

− identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych lub mogą rodzić dodatkowe wątpliwości podatkowe;
− pogłębia analizę stanu faktycznego na potrzeby identyfikacji ewentualnych niepewności podatkowych oraz prowadzi wszechstronną analizę przepisów prawa podatkowego w oparciu o właściwe przepisy;
− identyfikuje rozwiązania zgodne z przepisami prawa podatkowego;
− stosuje szczególną procedurę minimalizacji ryzyka podatkowego oraz konsultuje się z zewnętrznymi doradcami podatkowymi, w celu rozwiania ewentualnych wątpliwości.

W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe, jako podatnik z tytułu następujących podatków:

− podatku dochodowego od osób prawnych;
− podatku od towarów i usług;

W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe, jako płatnik następujących podatków:

− podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz wypłat należności na podstawie umów cywilno-prawnych;
− zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym 2021 Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych.

V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

W roku podatkowym 2021 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów:

seris konsalnet ochrona strategia podatkowa 2021
2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W roku podatkowym 2021 Spółka nie planowała, ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych, w szczególności nie były podejmowane następujące działania:

⎯ łączenia z innymi spółkami;
⎯ przekształcenia w inną spółkę;
⎯ wniesienia wkładu do innej spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki);
⎯ wymiany udziałów.

VI. Informacje o złożonych wnioskach o interpretację przepisów prawa podatkowego

3. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

4. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa

W roku podatkowym 2021 Spółka złożyła wnioski wspólne o wydanie interpretacji podatkowych dotyczące skutków podatkowych umowy cash poolingu.

5. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

6. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

VII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

CENTRALA

ul. Jana Kazimierza 55
01-267 Warszawa
tel.: (22) 560 50 00
fax: (22) 560 50 04

Lokalizacja na mapie  →

Formularz kontaktowykliknij aby rozwinąć

  Temat wiadomości

  Imię i nazwisko

  Firma

  Kod pocztowy

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Treść

  Oddziały agencji Seris Konsalnet
  w Polsce