Szybki kontakt

Stacja Monitorowania Alarmów22 19 659
Infolinia22 560 62 62
Wyślij wiadomość

Seris Konsalnet Holding

Strategia Podatkowa

 

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Seris Konsalnet Holding S.A. za rok podatkowy 2021

I. Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Seris Konsalnet Holding S.A. (dalej: „Spółka” lub „SK Holding”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 2021.

Niniejsza informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie, jako dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

II. Informacje ogólne

1. Informacje o Spółce

Spółka Seris Konsalnet Holding S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000372659 prowadzi działalność gospodarczą pod adresem Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55, NIP: 7010177382, REGON: 141812148. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 67 169 871,00zł.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Separgefi SAS z siedzibą we Francji, która posiada 100% udziałów w kapitale Spółki. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Seris Konsalnet, która stanowi rozpoznawalną markę jako lider branży ochroniarskiej.

Przedmiotem działalności Seris Konsalnet Holding S.A. jest w szczególności ochrona osób i mienia, monitoring obiektów oraz wideomonitoringu, usługi instalacji i serwisu technicznych systemów zabezpieczeń, usługi związane z utrzymaniem czystości.

W ramach Spółki funkcjonuje Centrum Usług Wspólnych mające na celu obsługę księgową, płaco-kadrową, prawną i informatyczną spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Seris Konsalnet.

2. Cele strategii podatkowej Spółki

SK Holding realizuje strategię podatkową polegającą na efektywnym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa w poszanowaniu zasad odpowiedzialności społecznej.

Priorytetem Spółki jest właściwe i terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a Zarząd oraz kierownictwo Spółki, dokładają wszelkich starań aby zapewnić adekwatną kontrolę Spółki w tym zakresie. Spółka, jako podmiot holdingowy, zapewnia także, w zakresie wynikającym z zawartych umów o współpracy, wsparcie w sprawach podatkowych dla podmiotów z Grupy Kapitałowej Seris Konsalnet.

W Spółce obowiązują mechanizmy wewnętrzne zapewnianiające skuteczną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania nakładanych na Spółkę obowiązków podatkowych oraz mające na celu ograniczanie ryzyka podatkowego dla Spółki oraz dla podmiotów z Grupy Kapitałowej Seris Konsalnet.

Strategia podatkowa Spółki podlega okresowym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego.

3. Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2021 i plany jej realizacji w latach kolejnych

W roku podatkowym 2021, realizowana przez Spółkę strategia podatkowa nastawiona była w szczególności na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych w zakresie działalności operacyjnej Spółki oraz zapewnienie zgodności z prawem zawieranych przez nią transakcji.

Pod warunkiem niezaistnienia okoliczności mających kluczowe znaczenie dla działalności Spółki, w perspektywie najbliższych lat Spółka nie planuje dokonywania materialnych zmian co do realizowanej strategii podatkowej.

III. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego ma w Spółce następujący przebieg:

1) Ogólny nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego należy do Zarządu Spółki.

2) Główną jednostką odpowiadającą za realizację obowiązków podatkowych w Spółce jest Dział Księgowości – zarządzany przez Dyrektora ds. Rachunkowości Finansowej oraz Główną Księgową.

Pracownicy Działu Księgowego pod nadzorem Głównej Księgowej oraz Dyrektora ds. Rachunkowości Finansowej sporządzają dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi, a Spółka podejmuje działania zapewniające zapłatę podatku z zachowaniem ustawowego terminu.

3) Dział Kadr i Płac nadzorowany przez Dyrektora Działu odpowiada za rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób pracujących na umowach cywilnoprawnych Z kolei za ewidencję sprzedaży odpowiada Dział Fakturowania i Windykacji.

4) Dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi są archiwizowane w uporządkowany sposób.

Spółka wdrożyła następujące procedury mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych:

− Politykę cen transferowych;
− Politykę podatkową;
− Procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
− Procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych;
− Procedurę regulującą elektroniczny obieg dokumentów w Spółce i Grupie Kapitałowej Seris Konsalnet ;
− Procedurę w zakresie rozliczania faktur korygujących;
− Procedurę weryfikacji dostawców oraz obsługę aplikacji Weryfikacja kontrahenta.

Powyższe procedury podlegają okresowej aktualizacji z uwzględnieniem zmieniających się przepisów prawa, prawa podatkowego oraz ładu organizacyjnego. W bieżącym roku podatkowym została zaktualizowana Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;

Spółka podejmuje niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

IV. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych

Spółka podejmuje środki w celu prawidłowej oraz terminowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności:

− identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych lub mogą rodzić dodatkowe wątpliwości podatkowe;
− pogłębia analizę stanu faktycznego na potrzeby identyfikacji ewentualnych niepewności podatkowych oraz prowadzi wszechstronną analizę przepisów prawa podatkowego w oparciu o właściwe przepisy;
− identyfikuje rozwiązania zgodne z przepisami prawa podatkowego;
− stosuje szczególną procedurę minimalizacji ryzyka podatkowego oraz konsultuje się z zewnętrznymi doradcami podatkowymi, w celu rozwiania ewentualnych wątpliwości.

W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe, jako podatnik z tytułu następujących podatków:
− podatku dochodowego od osób prawnych;
− podatku od towarów i usług;
W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe, jako płatnik następujących podatków:
− podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz wypłat należności na podstawie umów cywilno-prawnych;
− zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym 2021 Spółka przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

W roku podatkowym 2021 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje:

seris konsalnet holding strategia podatkowa 2021v2

2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W roku podatkowym 2021 Spółka nie planowała, ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych, w szczególności nie były podejmowane następujące działania:

⎯ łączenia z innymi spółkami;
⎯ przekształcenia w inną spółkę;
⎯ wniesienia wkładu do innej spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki);
⎯ wymiany udziałów.

VI. Informacje o złożonych wnioskach o interpretację przepisów prawa podatkowego

3. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

4. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa

W roku podatkowym 2021 Spółka złożyła następujące wnioski o wydanie interpretacji podatkowych:

− wniosek dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu opłat parkingowych;
− wnioski wspólne dotyczące skutków podatkowych umowy cash poolingu.

5. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

6. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

VII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

CENTRALA

ul. Jana Kazimierza 55
01-267 Warszawa
tel.: (22) 560 50 00
fax: (22) 560 50 04

Lokalizacja na mapie  →

Formularz kontaktowykliknij aby rozwinąć

  Temat wiadomości

  Imię i nazwisko

  Firma

  Kod pocztowy

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Treść

  Oddziały agencji Seris Konsalnet
  w Polsce