Szybki kontakt

Stacja Monitorowania Alarmów22 19 659
Infolinia22 560 62 62
Wyślij wiadomość

Seris Konsalnet Security

Strategia Podatkowa

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Seris Konsalnet Security sp. z o.o. za rok podatkowy 2020

 

I.  Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Seris Konsalnet Security sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku
podatkowym 2020.

Niniejsza Informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie, jako dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

 

II.  Informacje ogólne

1.  Informacje o Spółce

Spółka Seris Konsalnet Security sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „SK Security”) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XVI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000061197 prowadzi działalność gospodarczą pod adresem Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55, NIP: 5260208094, REGON: 008087259. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 42 022 000,00 zł.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Seris Konsalnet Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, która posiada 100% udziałów w kapitale Spółki Seris Konsalnet Security sp. z o.o. Spółka należy do Grupa Kapitałowa Seris Konsalnet, która stanowi rozpoznawalną markę jako lider branży ochroniarskiej.

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności ochrona osób i mienia, monitoring obiektów oraz wideomonitoringu, usługi instalacji i serwisu technicznych systemów zabezpieczeń, usługi związane z utrzymaniem czystości.

2.  Cele strategii podatkowej Spółki

SK Security realizuje strategię podatkową polegającą na efektywnym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa w poszanowaniu zasad odpowiedzialności społecznej.

Priorytetem Spółki jest właściwe i terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a Zarząd oraz kierownictwo Spółki, dokładają wszelkich starań aby zapewnić realizację celów w tym zakresie.

W Spółce obowiązują mechanizmy zapewnianiające skuteczną kontrolę organizacji z
perspektywy wypełniania nakładanych na Spółkę obowiązków podatkowych oraz mające na celu ograniczanie ryzyka podatkowego.

Strategia podatkowa Spółki podlega okresowym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego.

3.  Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2020 i plany jej realizacji w latach kolejnych

W roku podatkowym 2020, realizowana przez Spółkę strategia podatkowa nastawiona była w szczególności na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych w zakresie działalności operacyjnej Spółki oraz zapewnienie zgodności z prawem zawieranych przez nią transakcji.

Pod warunkiem niezaistnienia okoliczności mających kluczowe znaczenie dla działalności Spółki, w perspektywie najbliższych lat Spółka nie planuje dokonywania materialnych zmian co do realizowanej strategii podatkowej.

 

III. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Ogólny nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego należy do Zarządu Spółki.

Rozliczenia podatkowe Spółki prowadzone są przez dedykowane działy wydzielone w strukturze spółki matki – Seris Konsalnet Holding S.A. (dalej: „SKH”) na podstawie zawartej umowy o współpracy.

Co do zasady, większość rozliczeń podatkowych Spółki prowadzi Dział Księgowości SKH, zarządzany przez Dyrektora ds. Rachunkowości Finansowej oraz Główną Księgową. Pracownicy Działu Księgowości pod nadzorem Głównej Księgowej oraz Dyrektora ds. Rachunkowości Finansowej sporządzają zeznania podatkowe, a Spółka podejmuje działania zapewniające zapłatę podatku z zachowaniem ustawowego terminu.

Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób pracujących na umowach cywilnoprawnych realizuje Dział Kadr i Płac SKH. Z kolei, za ewidencję sprzedaży odpowiada Dział Fakturowania i Windykacji SKH.
Dokumenty księgowe są archiwizowane w uporządkowany sposób.
Rozliczenia podatkowe Spółki dokonywane są z uwzględnieniem następujących procedur:

− Polityka cen transferowych;
− Polityka podatkowa;
− Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
− Procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązków
związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych;
− Procedura regulująca elektroniczny obieg dokumentów w Grupie Kapitałowej Seris
Konsalnet;
− Procedura w zakresie rozliczania faktur korygujących;
− Procedura weryfikacji dostawców oraz obsługę aplikacji Weryfikacja kontrahenta.

Spółka podejmuje niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

 

IV.  Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka podejmuje środki w celu prawidłowej oraz terminowej realizacji obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności:

− identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych lub mogą rodzić dodatkowe wątpliwości podatkowe;
− pogłębia analizę stanu faktycznego na potrzeby identyfikacji ewentualnych
niepewności podatkowych oraz prowadzi wszechstronną analizę przepisów prawa podatkowego w oparciu o właściwe przepisy;
− identyfikuje rozwiązania zgodne z przepisami prawa podatkowego;
− stosuje szczególną procedurę minimalizacji ryzyka podatkowego oraz konsultuje się z zewnętrznymi doradcami podatkowymi, w celu rozwiania ewentualnych wątpliwości.

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe, jako podatnik z tytułu następujących podatków:

− podatku dochodowego od osób prawnych;
− podatku od towarów i usług;

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe, jako płatnik
następujących podatków:

− podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz
wypłat należności na podstawie umów cywilno-prawnych;
− zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

W roku podatkowym 2020 w Spółce nie planowano ani nie wdrażano żadnego schematu podatkowego, w związku z czym Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnych informacji o schematach podatkowych.

 

V.  Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi i podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych

4.  Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

W roku podatkowym 2020 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów:

Informacje o transakcjach - seris konsalnet security

5.  Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W roku podatkowym 2020 r. nastąpiło połączenie SK Security (spółka przejmująca) oraz Krajowe Biuro Ochrony Asekuracja – Maxpol sp. z o.o. i przeniesienie całego majątku na spółkę przejmującą.

 

VI.  Informacje o złożonych wnioskach o interpretację przepisów prawa
podatkowego

1.  Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

2.  Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2020 Spółka złożyła następujące wnioski o wydanie interpretacji podatkowej:

− wniosek w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej;
− wniosek wspólny w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy cash poolingu;
− wniosek wspólny w zakresie podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu.

Dodatkowo, na podstawie wniosków złożonych pod koniec 2019 r., Spółka w uzyskała w roku podatkowym 2020 r. dwie interpretacje w zakresie braku zastosowania ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3.  Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

4.  Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

 

VII.  Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Dokument PDF

CENTRALA

ul. Jana Kazimierza 55
01-267 Warszawa
tel.: (22) 560 50 00
fax: (22) 560 50 04

Lokalizacja na mapie  →

Formularz kontaktowykliknij aby rozwinąć

  Temat wiadomości

  Imię i nazwisko

  Firma

  Kod pocztowy

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Treść

  Oddziały agencji Seris Konsalnet
  w Polsce