Szybki kontakt

Stacja Monitorowania Alarmów22 19 659
Infolinia22 560 62 62
Wyślij wiadomość

Seris Konsalnet Holding

Strategia Podatkowa

 

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez 
Seris Konsalnet Holding S.A. za rok podatkowy 2020

 

I.  Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Seris Konsalnet Holding S.A. (dalej: „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800).
Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku
podatkowym 2020.
Niniejsza informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie, jako dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

 

II.  Informacje ogólne

1. Informacje o Spółce

Spółka Seris Konsalnet Holding S.A. (dalej: „Spółka” lub „SK Holding”) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000372659 prowadzi działalność gospodarczą pod adresem Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55, NIP: 7010177382, REGON: 141812148. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 67 169 871,00zł.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Separgefi SAS z siedzibą we Francji, która posiada 100% udziałów w kapitale Spółki. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Seris Konsalnet, która stanowi rozpoznawalną markę jako lider branży ochroniarskiej.

Przedmiotem działalności Seris Konsalnet Holding S.A. jest w szczególności ochrona osób i mienia, monitoring obiektów oraz wideomonitoringu, usługi instalacji i serwisu technicznych systemów zabezpieczeń, usługi związane z utrzymaniem czystości.

W ramach Spółki funkcjonuje Centrum Usług Wspólnych mające na celu obsługę księgową, fakturowania i windykacji, płaco-kadrową, prawną i informatyczną spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Seris Konsalnet.

2. Cele strategii podatkowej Spółki.

SK Holding realizuje strategię podatkową polegającą na efektywnym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa w poszanowaniu zasad odpowiedzialności społecznej.

Priorytetem Spółki jest właściwe i terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a Zarząd oraz kierownictwo Spółki, dokładają wszelkich starań aby zapewnić adekwatną kontrolę Spółki w tym zakresie. Spółka, jako podmiot holdingowy, zapewnia także, w zakresie wynikającym z zawartych umów o współpracy, wsparcie w sprawach podatkowych dla podmiotów z Grupy Kapitałowej Seris Konsalnet.

W Spółce obowiązują mechanizmy wewnętrzne zapewnianiające skuteczną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania nakładanych na Spółkę obowiązków podatkowych oraz mające na celu ograniczanie ryzyka podatkowego dla Spółki oraz dla podmiotów z Grupy Kapitałowej Seris Konsalnet.

Strategia podatkowa Spółki podlega okresowym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego.

3.  Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2020 i plany jej realizacji w latach kolejnych

W roku podatkowym 2020, realizowana przez Spółkę strategia podatkowa nastawiona była w szczególności na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych w zakresie działalności operacyjnej Spółki oraz zapewnienie zgodności z prawem zawieranych przez nią transakcji. Pod warunkiem niezaistnienia okoliczności mających kluczowe znaczenie dla działalności Spółki, w perspektywie najbliższych lat Spółka nie planuje dokonywania materialnych zmian co do realizowanej strategii podatkowej.

 

III.  Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego ma w Spółce następujący przebieg:

1)  Ogólny nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego należy do Zarządu Spółki.

2)  Główną jednostką odpowiadającą za realizację obowiązków podatkowych w Spółce jest Dział Księgowości – zarządzany przez Dyrektora ds. Rachunkowości Finansowej oraz Główną Księgową.

Pracownicy Działu Księgowego pod nadzorem Głównej Księgowej oraz Dyrektora ds. Rachunkowości Finansowej sporządzają dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi, a Spółka podejmuje działania zapewniające zapłatę podatku z zachowaniem ustawowego terminu.

3)  Dział Kadr i Płac nadzorowany przez Dyrektora Działu odpowiada za rozliczenia
podatku dochodowego od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób pracujących na umowach cywilnoprawnych Z kolei za ewidencję sprzedaży odpowiada Dział Fakturowania i Windykacji.

4)  Dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi są archiwizowane w
uporządkowany sposób.

Spółka wdrożyła następujące procedury mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych:

− Politykę cen transferowych;
− Politykę podatkową;
− Procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
− Procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązków
związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych;
− Procedurę regulującą elektroniczny obieg dokumentów w Spółce i Grupie Kapitałowej Seris Konsalnet;
− Procedurę w zakresie rozliczania faktur korygujących;
− Procedurę weryfikacji dostawców oraz obsługę aplikacji Weryfikacja kontrahenta.

Spółka podejmuje niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

 

IV.  Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

Spółka podejmuje środki w celu prawidłowej oraz terminowej realizacji obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności:

− identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych lub mogą rodzić dodatkowe wątpliwości podatkowe;
− pogłębia analizę stanu faktycznego na potrzeby identyfikacji ewentualnych
niepewności podatkowych oraz prowadzi wszechstronną analizę przepisów prawa
podatkowego w oparciu o właściwe przepisy;
− identyfikuje rozwiązania zgodne z przepisami prawa podatkowego;
− stosuje szczególną procedurę minimalizacji ryzyka podatkowego oraz konsultuje się z zewnętrznymi doradcami podatkowymi, w celu rozwiania ewentualnych wątpliwości. W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe, jako podatnik z tytułu następujących podatków:
− podatku dochodowego od osób prawnych;
− podatku od towarów i usług;

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe, jako płatnik
następujących podatków:

− podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz wypłat należności na podstawie umów cywilno-prawnych;
− zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

W roku podatkowym 2020 w Spółce nie planowano ani nie wdrażano żadnego schematu podatkowego, w związku z czym Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnych informacji o schematach podatkowych.

 

V.  Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

4.  Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi.

W roku podatkowym 2020 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów:

Informacje o transakcjach - seris konsalnet holding

5.  Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W roku podatkowym 2020 r. w Grupie Kapitałowej Seris Konsalnet miały miejsce następujące czynności restrukturyzacyjne:

− przekształcenie Seris Konsalnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AS PAK spółka komandytowa w spółkę Seris AS PAK sp. z o.o.;
− połączenie spółek Seris Konsalnet Cleaning Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Seris Klinet sp. z o.o.) oraz Seris Konsalnet sp. z o.o. i Seris AS PAK sp. z o.o. i przeniesienie całego majątku na spółkę przejmującą – Seris Konsalnet Cleaning Sp. z o.o.;
− połączenie Seris Konsalnet Security sp. z o.o. (spółka przejmująca) oraz Krajowe Biuro Ochrony Asekuracja – Maxpol sp. z o.o. i przeniesienie całego majątku na spółkę przejmującą.

 

VI.  Informacje o złożonych wnioskach o interpretację przepisów prawa
podatkowego

1.  Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

2.  Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

W roku podatkowym 2020 Spółka złożyła następujące wnioski o wydanie interpretacji podatkowej:

− wniosek w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej;
− wniosek wspólny w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy cash poolingu;
− wniosek wspólny w zakresie podatku od towarów i usług w zakresie skutków  podatkowych czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu.

3.  Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

4.  Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

 

VII.  Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w 
krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Dokument PDF

CENTRALA

ul. Jana Kazimierza 55
01-267 Warszawa
tel.: (22) 560 50 00
fax: (22) 560 50 04

Lokalizacja na mapie  →

Formularz kontaktowykliknij aby rozwinąć

  Temat wiadomości

  Imię i nazwisko

  Firma

  Kod pocztowy

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Treść

  Oddziały agencji Seris Konsalnet
  w Polsce